قیمت گذاری دو

39000 تومان

عالی برای مشاغل بزرگ
 • طراحی محصول دیجیتال
 • طراحی و بازاریابی
 • مدیریت پروژه
 • راه حل کسب و کار

49000 تومان

عالی برای مشاغل بزرگ
 • طراحی محصول دیجیتال
 • طراحی و بازاریابی
 • مدیریت پروژه
 • راه حل کسب و کار

69000 تومان

عالی برای مشاغل بزرگ
 • طراحی محصول دیجیتال
 • طراحی و بازاریابی
 • مدیریت پروژه
 • راه حل کسب و کار

99000 تومان

عالی برای مشاغل بزرگ
 • طراحی محصول دیجیتال
 • طراحی و بازاریابی
 • مدیریت پروژه
 • راه حل کسب و کار

مورد اعتماد هزاران کسب و کار

بیش از 100000 تیم از ترونیکس استفاده می کنند