آمبرت دانیل

مدیر عامل و موسس

رقم میلان

مهندس شبکه

دانیل اسمیت

بازاریاب دیجیتال

کلر دیواس

مهندس شبکه